علیرغم آنچه که در نظر عوام به غلط جا افتاده ، معلمی یکی از مشکل ترین مشاغل به حساب می آید و دلیل این ادعا

همین تفاوت های فردی است . یک معلم می بایست حداقل 30 دانش آموز را که هر کدام دیدگاه متفاوتی نسبت به کلاس، درس

،معلم و.... دارند ، یکسان و یکسو نموده و تدریس نیز نماید .