بچه ای که پدر و مادر نتواند ادب

کند  روزگار ادب می کند.