چند روزی بیشتر به شروع مدارس نمانده

انگارخودم بیقرارترم

چندروزیست مشغول تزیین کلاسم هستم

منتظرم فضای کلاسم با صدای دانش آموزانم پر شود.....