در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا

یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از مهربانی کم نشود