دیروز آزمایش علوم آشنایی با گوجه فرنگی داشتیم تقریبا همه ی بچه ها گوجه آورده بودند فکر کنم اولین بار بود اینطور بادقت داخل گوجه را میدیدند 

بعدازدیدن وبو کردن وچشیدن بالذت تمام گوجه ها راخوردند حتی بچه هایی که می گفتند گوجه دوست ندارند وقتی دیدند بقیه بچه ها گوجه می خورند اونها هم گوجه خوردندبعد هم نقاشی گوجه را کشیدند