امروز تولد دانش آموز گلم آقاصالح کدخدایی است

انشا الله زیرسایه پدر ومادر و در پناه خدا سالم وشاد باشه و به همه آرزوهاش برسه