بچه ها چیزهایی که خودشان می سازند خیلی دوست دارند هرچند بهترین آن را از مغازه ها خریده باشند 

من هم به آنها گفتم یک تصویر به دلخواه بیاورند باقیچی اون را به تکه های کوچک  تقسیم کردند کلی ذوق کردند که خودشون پازل ساختند لبخندلبخندلبخندلبخندلبخند