امروز نشانه ی اَ را به بچه ها آموزش دادم چون توی درس تصویر بادبادک داشت اونها هم امروز باد بادک درست کردند

 

 

بیشتر هدفم آموزش کار گروهی وهمکاری در گروه بود وخداراشکر بچه ها خیلی خوب با هم همکاری میکردند بعد از کاردستی از همه خواستم کلاس را تمیز کنند وگفتم که هر کس مسول کار خودش است وباید خودش کارش را تمام کند