یک  وقت  ز خانه ات  جوابـــــم  نکنـــی  با  لفظ  برو  خانه  خـــــرابم نکــنی

 می ترسم  از  آن  لحظه  که  روز  عرصات  در زمره نوکـــران حـــسابم نکنی