مگر می شود زندگی مرا بهم ریخته آفریده باشد؟؟؟؟!!!!!!

 

خـــــدای دانـــــــه های انار