برای درس علوم بخش دنیای جانوران از بچه ها خواسته بودم تصویر یک جاندار رابیاورند ودرباره آن توضیح بدهندیکی از بچه ها اسباب بازی که شکل حیوانات بود را آورد من هم ازفرصت استفاده کردم وگروه به گروه خواستم بیایندودرباره آن جانوران باهم گفت و گو کنند بحث خیلی جالبی بین آنها پیش اومد ومن بالذت نگاه میکردمنیشخند