امروز موضوع نقاشی آزاددادم چندتایی از بچه ها موضوع محرم را انتخاب کردندبادیدن نقاشی آنها دلم لرزید اشک در چشمانم جمع شد گفتم به فدایت حسین که خانه دردل کودکان ما کرده ای