از تمامی کسانی که با ارسال نظرات خود به من دلگرمی میدهند سپاسگزام واما قصد من: