این هم دانش آموزان گل گل سال 91-92 دلم برای خودشون و مادرهاشون تنگ شده .