برای ایجاد انگیزه جهت نوشتن املا از خانواده ها خواسته ام هرشب شکل یک میوه یاشکل دلخواه فرزندشان را بکشند تا املا را در آن بنویسند این نمونه ای از دفتر بچه هاست 

آفرین به سام گلم