فعالیتهای کلاسی

امروز که به لطف خدا آخرین نشانه را یاد میگرفتیم کار تدریس را به عهده ی خود بچه ها گذاشتم گفتم هرکس باید یک کلمه که ظ داشته باشد در ذهنش آماده کند وبه ترتیب روی تابلو بنویسند فقط باید حواسشان باشد که کلمه تکراری نباشد کلاس فعالی بود اما من خیلی خیلی انرژی مصرف کردمکلافه

زنگ املا هم برای تنوع به حیاط رفتیم حدود 100 کارت کلمه در اختیار بچه ها گذاشتم گفتم باید بیایند یک کارت بردارند بخوانند وآن را در دفترشان بنویسند وهر وقت 10 کلمه شد دو دور دور حیاط بدوند وبعد دو باره شروع به نوشتن کلمات کنند ودر آخر به کسی که بیشترین کلمه را نوشته بود جایزه دادیم

این هم فعالیت زنگ علوم با آهن ربا

 

/ 0 نظر / 44 بازدید