تقدیم به آموزگاران کلاس اولی ها

 
تقدیم به اموزگاران کلاس اول


آموزگار اوّل بانی کاخ علم استآمــوزگار اول دریـای صـبر و حـلم استاســتـاد درس ایــمــان در کارگاه تـعلیماو چلچراغ عـلم است ، در پایگاه تعلیمای مـــهــربان مـعلـم درس وفــــا بیاموزمـحتاج مـهر باشد هر لحظه دانش آموزمـــعـمـار خـشت اول باید زجـــان گذاردتا در جــهان فــردا از خـود نــشان گذاردای نــــوح ، ای معلم ،ای کشتی نجاتمعیسی تویی معلم ، ای مایه ی حیاتم


منبع وبلاگ شکوفه های کلاس اولی 

/ 0 نظر / 227 بازدید