تقویت حافظه دیداری

این روز ها که آموزش نشانه ها تمام می شود دائم از بچه ها میشنویم که 

باکدوم... نوشته میشه 

بسیاری از دانش آموزان در نوشتن برخی واژه ها که در آن حرفی به کار رفته که اشکال مختلفی دارد دچار مشکل می شوند . ( مثلاً منظور را منزور می نویسند ) علت عمده ی این نوع غلط های املایی ضعف حافظه ی دیداری است ، یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به خاطر بیاورد . رونویسی کردن این واژه ها می تواند به دانش آموز کمک کند ، اما این کمک لزوما به سایر موارد انتقال نمی یابد . پس بهتر است حافظه ی دیداری کودک را تقویت کنیم . تا نه تنها دیکته ی درست واژه ای را که غلط نوشته است را فراگیرد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید ، توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد . برای تقویت حافظه دیداری باید «خوب دیدن» را تمرین کرد.

راه های تقویت حافظه ی دیداری
1- نشان دادن تصاویر و خواستن شرح هریک.
2- نشان دادن تصاویر مرکب و پیچیده و طرح سؤالات جزیی از آنها.
3- نشان دادن وسایل و پنهان کردن یکی از آنها.
4- تغییر محل دانش آموزان و تشخیص جای آنها.
5- تهیه کارت واژگان کلمات دشوار هم خانواده و مترادف.
6- تشخیص یک نشانه از نشانه های دیگر یا یک کلمه از کلمه های دیگر.
7- استفاده از پازل.
8- یافتن تصاویر در هم ریخته .
9- رنگ زدن تصاویر درهم.
10- یافتن حروف درهم.
11- یافتن واژه در متن کتاب یا روزنامه.
12- روی کارت 3 کلمه می نویسیم بعد از نشان دادن به دانش آموز، آن را مخفی می کنیم و دانش آموز بایدکلمات کارت را به ترتیب بیان کند.

تقویت تمیز دیداری


بسیار اتفاق افتاده است که دانش آموزان کلماتی مثل « زود » را« دوز » می نویسند که این مشکل مربوط به تمیز دیداری آن ها است . برای رفع این مشکل باید تمرین هایی برای دانش آموزان تدارک دید که در حیطه ی ادراک های متعدد دیداری قرار گیرد .
الف ) توانایی در تمیز دیداری توانایی تشخیص تفاوت بین چند چیز . مثل « ش » از « س »

راه های تقویت توانایی در تمیز دیداری
1- آزمون شماره 4 فراستیگ ( تصاویری را رسم کرده و از دانش آموز می خواهیم دور یکی از اشکال که از او می خواهیم دایره بکشد .) 2- آزمون زیر را انجام می دهیم . نمونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر بیابید .
چ                     چ – ح – د – ا – ک – ت – چ – ب 
د                      ا – ر – ذ – د – گ – ع – ز – د  

3- آزمون فوق را برای واژه ها نیز می توان انجام داد .  

/ 0 نظر / 32 بازدید