دلتنگی من

این روزها بااین که کلی مشغله داشتم اما دائم بچه ها با آن شیرین زبانیها وشیرین کاری ها جلوچشمانم می آیند ودلتنگ انها می شوم 

از بهترین اتفاقهای سال جدید برای من این بوده که بچه ها به من زنگ میزنندوسال نو را تبریک میگویند

خیلی خوشحال میشوم چون مطمئن میشوم در گوشه ی ذهن بچه ها هستم که بیادم بودندقلبخیال باطلقلبخیال باطل

 

/ 0 نظر / 37 بازدید