فقط برای پدرم

این روزها همه جانام پدر برسر زبانهاست واین بغض هرروز گلویم رابیشتر فشار میدهد

پدرم تمام عمرش را در سکوتی که خدا به اوداده بود گذراند

شنیدن صدای فرزندانش از بزرگترین آرزوهایش بود 

وسرانجام در سکوتی محض ماراترک نمود

پدرم...

تمام قلب تو به من نمیرسه

همین که فکرمی برای من بسه...... 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید