چرا؟؟؟ زیرا......

- کودکت خیلی دروغ میگه! زیرا خیلی بهش گیر میدی.

- کودکت اعتماد بنفس نداره!زیرا تشویقش نمی کنی.

- کودکت کم حرفه!زیرا باهاش حرف نمیزنی.

- کودکت دزدی میکنه!زیرا بذل و بخشش رو بهش نمی آموزی.
- کودکت ترسوست! زیرا همیشه طرفداریشو میکنی.

- کودکت به دیگران احترام نمیزاره!زیرا صدات رو واسش پایین نمی آری.

- کودکت همیشه عصبیه!زیرا ازش تعریف نمیکنی.

- کودکت بخیله!زیرا باهاش همکاری نمیکنی.

- کودکت به دیگران پرخاش میکنه!زیرا تو خشن و سختگیری.

- کودکت ضعیفه!زیرا همیشه تهدیدش میکنی.

- کودکت داد و فریاد میکنه! زیرا بهش اهمیت نمیدی.

- کودکت ناراحتت میکنه!زیرا بغلش نمی کنی و نمی بوسیش.
- کودکت ازت فرمان نمی بره! زیرا درخواستات بیش از حده.

- کودکت گوشه گیره!زیرا همیشه مشغولی.(مشغول کارهای خودت)

نمود این رفتار ها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیر قابل درمانند

/ 0 نظر / 38 بازدید