بازی با کارت اعداد

بهترین تمرین برای اینکه بدانیم بچه ها اعداد وترتیب آن را فرا گرفته اند یانه این نیست که مثلابگوییم از 30تا50 رابنویس بلکه میتوان یک عدد رانوشت واز دانش آموز خواست تا 5عددقبل و5عدد بعداز آن عددرابنویسد

وبرای اینکه مطمئن شویم بچه ها توانایی مقایسه کردن اعداد رادارند بهتر است از این تمرینها استفاده کنید مثل اینکه بگوییم بین این اعداد علامت مناسب بگذار

36     63

87    78

93   39

البته پیشنهاد من برای اینکه هیجان وانگیزه ی بچه ها بیشتر شود بااستفاده از کارت اعداد این کارراانجام دهیم

یعنی کارت اعداد0تا100 را به هم بزنیم تا نامرتب شوند بعد به صورت تصادفی یک عدد بیرون بیاوریم واز دانش آموز بخواهیم اعدادقبل وبعد آن را مرتب کند وهمچنین می توان این کار را برای مقایسه اعداد انجام داد یامیتوانیم یک عدد بیرون بیاوریم وبگوییم ازبین کارت اعداد یک عدد بیشتر ویک عددکمتر از آن عدد به مانشان دهد یادوعدد بدهیم وبگوییم عدد بیشتر را سمت چپ بگذار وعدد کمترراسمت راست

خلاصه با کارت اعداد میتوان ساعتها تمرین اعداد کرد بدون آنکه بچه ها احساس خستگی کنند

 

/ 0 نظر / 68 بازدید