مشکل دندانه کم یازیاد

با آموزش نشانه س  مشکل دندانه کم وزیاد گذاشتن در نوشتار بچه ها دیده می شود البته چند روز اول طبیعی است اما اگر ادامه پیدا کند مشکل ساز می شود وباید حتما آن را برطرف کرد.


یکی از کارهایی که من برای حل این مشکل انجام می دهم این است که از دانش آموزم می خواهم بااستفاده از رنگهای متنوع مدادرنگی کلمه ای را برایم بنویسد یعنی هر نشانه با یک رنگ در این صورت متوجه اشتباه خود می شود وباتکراربه کم وزیاد گذاشتن دندانه دقت می کند.روش بسیار مفیدی است امتحان کنید.

خوش حال می شوم اگر نظرتان را بعد از امتحان این روش بگویید. لبخند


/ 0 نظر / 9 بازدید