متین جان چشمت روشن

چند روزی بود که مامان متین نی نی به دنیا آورده بود لبخندبه متین قول دادم وقتی حال مامانت بهتر شد میام خواهرت رو میبنیم امروز فرصتی دست داد رفتم خونه آقامتین وای چه نی نی نازی بود فرشتهخیال باطل البته بیچاره دلش درد میکرد و کلی گریه کرد گریهناراحتامیدوارم تونسته باشم دل آقا متین را شاد کرده باشمخنده

/ 0 نظر / 12 بازدید