سخنی با والدین :

 1-صبر وحوصله اولیا و خستگی نا پذیربودن خود وفرزندتان  مرحله اول کار است .

2- باید هر روز فرزند شما جدول دوستی  یا جدول ترکیبات را رسم کرده وآنرا با بیان داستان برای خود وخانواده 

توضیح داده وتکمیل کند ودر آخر آنرا با صدای بلند چند بار بخواند.

3- انجام تکالیف روزانه که ممکن است مشق یا صدا کشی کلمات باشد . خانواده محترم دلبند شما باید با

صدای بلند مشق خود را بنویسد و اگر هم صدا کشی را انجام می دهد با صدای بلند اسم صدارا بگوید .

4- بعد از نوشتن تکلیف سعی کنید کارت هایی را که برای املای کارتی  درست کرده اید خواندن وتمرین را در قالب بازی با کارتها لذت بخش واثر بخش تر کنید کلماتی به او بگویید( به جای نوشتن )با کارتها بسازد

همین ساختن کلمات او در سطح شناخت کلمه ونشانه قرار می دهد وبسیار خوب است . کارتها  آ  - اَ  -ب  م - د  - با - ما -  دا  - سا- دَ  -   بَـ  و مَـ  سَـ غیر آخر

5- اگر خواستید باز هم تمرین داشته باشید مشق هایی که با صدای بلند خوانده ونوشته برای شما از هر

خط یک کلمه بخواند .

6- کتاب فارسی را هر روز با صدای بلند ازر روی چند درس آخر بخواند .

 هر روز چند کلمه که نشانه های آنرا خوانده ایم در دفتر در گردی ها یا در جدول صدا کشی کند .

 پس نگران نباشید  وهمچنان به تلاش فرزند خود اطمینان داشته باشید .

                                               موفق و پیروز باشید

/ 0 نظر / 8 بازدید