گاهی...

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،


انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذارکه بدانی باید همانجا تمامشان کنی.


بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذارکه بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .


پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایتنیز علامت "سوال" بگذار .


تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن...


حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ...


هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !


روز خوب به تو شادی میدهد،


روز بد به تو تجربه،


و بدترین روز به تو درس میدهد ...!


فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،


اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...


تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...


تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!


آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،


حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است ...!

/ 0 نظر / 37 بازدید