آموزش ساعت

در کلاس اول ساعت را به شکل کلی معرفی می کنیم و خواندن آن نیز به شکل کلی می باشد تا دانش آموزان با دیدن ساعت آن را درک و آرام آرام برایشان جا بیفتد. در پایه های بالاتر به معرفی ثانیه می پردازیم که یک دقیقه 60 ثانیه است و یک ساعت 3600 ثانیه است.

از کلاس اولی ها خواسته می شود تا ساعت را فقط به صورت های زیر بیان کنند

 

ویا بگویند ساعت از 2 گذشته  وکمی مانده به ساعت 3 

برای این کار می توان از بچه ها پرسید

ساعت چند به مدرسه می آیی؟

ساعت چند به خانه میروی ؟

اخبار شبکه یک ساعت چند است؟ 


 

 
/ 0 نظر / 73 بازدید