تقویت هماهنگی چشم ودست

چشم ودست دو اندام اصلی برای انجام فرایند عمل نوشتن هستند،  که هماهنگی آنها سبب صحیح نویسی ورشد همه جانبه ی عمل نوشتن می شود.

بنابراین ناتوانی درهماهنگی  چشم ودست، عامل مهمی در بدخطی، نارسانویسی وکند نویسی دانش آموزان می شود.

دیده می شود شاگردی که در عین حال که از هوش طبیعی وعادی برخوردار است ، هنگام نوشتن به غلط بخشی از کلمه ای را حذف یا بخشی به آن اضافه می کند.

یادر نوشتن کلمه ها برخی اجزای کلمه را بیش از حد کوچک یا بزرگ می نویسد.

بنابر این لازم است پیش از شروع یاددهی – یادگیری آموزش مهارت نوشتن ، فعالیت هایی برای آمادگی وهماهنگی چشم ودست کودک مبتدی انجام گیرد .

اولین اقدام این است که اندام برتر دانش آموز راشناسایی کنیم یعنی ببینیم  دست ، پا، چشم وگوش کدام سمت بدن فعال تر است .

سپس می توان باانجام تمرین های زیر به تقویت هماهنگی چشم ودست برای نوشتن پرداخت.

1 – بازی انداختن توپ در سبد

سبدی را در فاصله های دور ونزدیک قرار دهید واز دانش آموز بخواهید توپ را به سمت سبد پرتاب کند.

2 – کوبیدن میخ

می توان روی یک تخته میخی را کمی فرو کرد واز دانش آموز خواست باچکش میخ را بکوبد .البته بانظارت بزرگترها

3 – بازی پرتاب دارت

این بازی کمک موثری برای هماهنگی چشم ودست می باشد

 

4 – بازی بالا انداختن وگرفتن توپ

این کار را اول می توان به کمک دودست انجام داد بعد به کمک یک دست  این کار دنبال شود. کودک باید به مرور سعی کند توپ را بالاتر بیاندازد.

5 – بازی بریدن چیزی با قیچی

می توان روی کاغذ خطوط پیچیده ویااشکال کشید واز او خواست تا آنها را بچیند.

6 – بازی حمل ظرف پر آب

ظرف کوچکی پر از آب شود واز کودک خواسته می شود بادقت آن رااز محلی به محل دیگر حمل کند بدون ریختن آب.

7 – بازوبسته کردن بند کفش

می توان روی یک مقوا نمادی از یک کفش بنددار تهیه کرد واز دانش آموز خواست بند کفش را از سوراخ ها رد کند ببندد وباز کند

برگرفته از کتاب آموزش مهارت نوشتن ،عبدالرحمان صفارپور 

/ 0 نظر / 407 بازدید